ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243,  місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться за адресою. Дата проведення зборів: «19» квітня 2019 року. Місце проведення зборів:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора. Час початку проведення зборів: о 08 годин 00 хвилин. Дата і час  реєстрації акціонерів та/чи їх представників: «19» квітня 2019 року з  07 години 00 хвилин до 07 годин 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складено станом на 24 годину «27» лютого 2019 року. Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на «27» лютого 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить   5 405 237 штук, у т.ч. голосуючих –   5 404 991 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Перелік питань разом с проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Проект рішення за першим питанням: Обрання Лічильної комісії. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ (та єдиний): Визначити кількісний склад Лічильної комісії Товариства – в кількості однієї особи. Обрати до складу Лічильної комісії головного бухгалтера АТ «ВО «КОНТІ» Постову Наталю Вікторівну. Визначити, що повноваження Лічильної комісії визначаються Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».
  2. Проект рішення за другим питанням: Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ (та єдиний): Обрати Головою загальних зборів Курілка Сергія Євгеновича, а секретарем – Дементьєва Вадима Анатолійовича.   
  3. Проект рішення за третім питанням: Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів та черговості розгляду питань річних Загальних зборів акціонерів. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ (та єдиний): Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів: Кожен акціонер має право виступити при розгляді питань порядку денного, поставити питання, висловити пропозиції, заперечення, окремі думки; на доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 10 (десять) хвилин; На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 5 (п’ять)  хвилин; На обговорення питань порядку денного відводиться до 5 (п’ять) хвилин; Голосування по внесених пропозиціях акціонерів здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів; Якщо пропозиція, що виставлена на голосування, буде відхилена акціонерами, то на голосування ставиться наступна в порядку черговості пропозиція; Пропозиції акціонерів  чи бажання взяти участь у виступах надаються через Секретаря зборів; Технічний запис засідання не ведеться; В ході проведення цих зборів можуть оголошуватися перерви. Кількість перерв не може перевищувати трьох; Час проведення зборів в межах відведених законом кількості перерв (не більше 3 перерв) не регламентується; Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування; Датою прийняття рішень акціонерами з питань порядку денного цих зборів визначити дату складання протоколу про підсумки голосування як єдиного документу за рішеннями всіх питань порядку денного; Визначити, що протокол про підсумки голосування має бути складений протягом одного робочого дня після проведення підрахунку голосів за всіма питаннями порядку денного цих зборів.

Черговість розгляду питань порядку денного не змінювати.

  1. Проект рішення за четвертим питанням: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ (та єдиний):  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018  рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 р. задовільною. Продовжувати роботу в наступному році. 
  2. Проект рішення за п’ятим питанням: Звіт виконавчого органу  Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ (та єдиний): Затвердити Звіт Виконавчого органу за 2018 рік. Визнати роботу виконавчого органу  у 2018 р. задовільною. Продовжувати роботу та поширювати позитивний досвід в 2019 році. 
  3. Проект рішення за шостим питанням: Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) Товариства за результатами 2018 року. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ (та єдиний): Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
  4. Проект рішення за сьомим питанням: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ (та єдиний): Покрити збитки за наслідками господарської діяльності в 2018 році за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках.  Дивіденди не нараховувати.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.konti.com

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами стосовно порядку денного зборів акціонери мають змогу ознайомитись за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів також у місці їх проведення:  Україна, Донецька область, місто Костянтинівка, 85114, вулиця  Інтернаціональна, будинок 460, 2 поверх, кабінет директора у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, крім святкових та неробочих днів), в робочий час (з 9-00 до 18-00, перерва з 12-00 до 13-00). Довідки за тел. (06272) 4-20-50, відповідальна особа генеральний директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів); ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»); до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);  отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі, зокрема, але не обмежуючись: акціонерам – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Товариства; представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

      Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

2 455 070

2 435 564

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 069 066

1 079 962

Запаси

78 766

107 079

Сумарна дебіторська заборгованість

531 112

473 612

Гроші та їх еквіваленти

25 875

16 541

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

424 903

484 325

Власний капітал

780 319

842 979

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

54 052

54 052

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

188 061

231 717

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 472 232

1 349 922

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(62 660)

(92 449)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 405 237

5 405 237

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(11,59246)

(17,10360)

Генеральний директор АТ «ВО «КОНТІ» Усенін А.Б.

Сподобалася новина?
Поділіться нею з вашими друзями

Якщо у вас виникли питання, то звертайтеся до нас

Прес-служба

Режим роботи:
ПН-ЧТ з 9:00 - 18:00, ПТ до 16:45
Субота, неділя та святкові дні: вихідні

Новини

Всі новини

АКЦІЯ! 300 гривень знижки на шопінг в Lamoda.ua!

АКЦІЯ! Купуйте десерти Bonjour KONTI — отримайте 300 гривень знижки на шопінг в Lamoda.ua! Як отримати знижку: 1) купити десерт Bonjour KONTI з акційним стікером 2) знайти всередині упаковки акційний промо-код 3) при оформленні замовлення...

Колекція новорічних подарунків «КОНТІ» 2021

Кондитерська компанія «КОНТІ» представляє нову колекцію новорічних кондитерських наборів до 2021 року, натхненням для якої стала чарівна атмосфера зимових свят. Смачні цукерки, повітряні десерти Bonjour KONTI, хрусткі вафлі «Джек», печиво Super KONTIK, бісквіти TIMI —...

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243, місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення зборів:...

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»...

Новинка! Подарункові набори Konti Halloween

В жовтні кондитерська компанія Konti презентувала подарункові набори солодощів в стилі Halloween. Тематична лінійка представлена чотирма наборами вагою від 200 до 400 грам: «Страшні історії», «Веселий Павук», «Гарбуз Джек», «Монстряча вечірка». Набори Konti Halloween складаються...

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»  (далі...

Шановні акціонери!

Шановні акціонери! На виконання вимог п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» АТ «ВО «КОНТІ» повідомляє що на 15.04.2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.04.2019...

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

 ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (далі, Товариство), код в ЄДРПОУ 25112243,  місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка, 85114, вул. Інтернаціональна, буд. 460, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться за адресою....

Шановні акціонери!

Шановні акціонери! На виконання вимог п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» АТ «ВО «КОНТІ» повідомляє що на 12.02.2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.02.2019...

Посилання скопійовано в буфер обміну