Повідомлення про проведення річних загальних зборів

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»!

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (ідентифікаційний код 25112243, місцезнаходження Україна, 03022, місто Київ, вулиця Козацька, 120/4, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 квітня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://konti.ua/news?categories=shareholders-news.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14 квітня 2023 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 20 квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

Проект порядку денного:

1. Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2022 році у розмірі 288 858 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв’язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Затвердження положення «Про Наглядову раду».

Проект рішення: Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Ахметової-Айдарової Т.І., Колеснікова К.Б., Хараман А.І., Дюміна А.О.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити, що члени Наглядової ради беруть участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати з кожним членом Наглядової ради  контракти від імені Товариства.

3. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень.

4. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради (для безоплатної форми) - у Додатку № 1 до протоколу цих загальних зборів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.

11. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

12. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення: Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: https://konti.ua/news?categories=shareholders-news.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу [email protected].

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

  • участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
  • ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;
  • ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;
  • внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор Товариства Кошляк Вікторія Станіславівна, телефон +380 (50) 326-53-34.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 03022, місто Київ, вулиця Козацька, 120/4 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 14 квітня 2023 року та завершується о 18-00 24 квітня 2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із  наданих бюлетенів  необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [email protected]. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

           

Найменування показника 

період

Звітний

(2022)

Попередній (2021)

Усього активів  

895 546

1 237 575

Основні засоби (за залишковою вартістю)

37 024

325 284

Запаси 

42 758

64 349

Сумарна дебіторська заборгованість  

389 875

459 689

Гроші та їх еквіваленти 

79

141

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(604 079)

(315 221)

Власний капітал

(604 079)

(205 712)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

54 052

54 052

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 142 254

1 269 422

Поточні зобов'язання і забезпечення

250 243

173 865

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(288 858)

(366 981)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5 405 237

5 405 237

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(53,51252)

(67,89360)

 

Додатки до повідомлення

Понравилась новость?
Поделитесь с вашими друзьями

Если у Вас возникли вопросы, то обращайтесь к нам

Пресс-служба

Режим работы:
ПН-ЧТ з 9:00 - 18:00, ПТ до 16:45
Суббота, воскресенье и праздничные дни выходные

Новости

Вce новости

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів 24.04.2024 р.

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25112243) річні дистанційні загальні збори акціонерів дата проведення загальних зборів – 24.04.2024. Завантажити бюлетень для голосування

Новинка! Вафельний батончик «Triksi» із трендовим смаком тоффі!

Кондитерська компанія «КОНТІ» презентує вафельний батончик «Triksi» із трендовим смаком тоффі. Батончик складається з 7 шарів хрусткої, добре просмаженої,  вафлі та має яскравий дизайн упаковки. Завдяки ароматній начинці з трендовим смаком тоффі та зручному формату...

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства   1 2 Повне найменування Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» Ідентифікаційний код юридичної особи 25112243 Місцезнаходження 85114, Донецька область, Краматорський район, місто Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок...

Бюлетень для голосування на загальнх зборах акціонерів 29.12.2023 р.

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25112243) позачергові дистанційні загальні збори акціонерів дата проведення загальних зборів – 29.12.2023. Завантажити Бюлетень для голосування

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»! Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» (ідентифікаційний код 25112243, місцезнаходження Україна, 85114, Донецька область, Краматорський район, місто Костянтинівка, вулиця Інтернаціональна, будинок 460, далі – Товариство) повідомляє...

Новинка! Злакові батончики SUPER KONTIK!

Компанія «КОНТІ» презентує лінійку злакових батончиків бренду SUPER KONTIK! Нові злакові батончики SUPER KONTIK представлені одразу в трьох популярних смаках: полуничний, молочний та шоколадний. Складаються з цільних злаків, пластівців та висівок, які довго насичують енергією...

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»  (далі за...

Новинка! Цукерка «Golden Lily» зі смаком апельсина!

Компанія «КОНТІ» презентує нову вагову цукерку з начинкою зі смаком апельсина в колекції легендарних цукерок «Golden Lily» («Золота Лілія»). Нова глазурована цукерка складається з м'якої ніжної маси тоффі, в серці якої кисло-солодка желейна начинка зі...

Ссылка скопирована в буфер обмена